Γενικά - Λειτουργία

Γενική Περιγραφή – Λειτουργία

Το Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.) Δήμου Πλατανιά αποτελεί μια νέα κοινωνική δομή που λειτούργει στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, που έχει συσταθεί έχει συσταθεί με βάση το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και τη σχετική ΚΥΑ και με χρηματοδότηση της λειτουργίας του από το Ε.Π. “ΚΡΗΤΗ 2014-2020”, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6896/05-12-2016 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης περί Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά» και MIS 5001426 στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς άξονες:

  • Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Βασικός σκοπός της εν λόγω δομής είναι να παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Πλατανιά που έχουν ανάγκη, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Επιπλέον στόχοι της συγκεκριμένης δομής είναι:

  • Να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,
  • Να υποστηρίζει την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά.

Το Κέντρο Κοινότητας έχει τη δυνατότητα, μέσω παραπομπών, να διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Εν κατακλείδι και για την επίτευξη των ανωτέρω, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας βασίζονται:

  • Στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή
  • Στη σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων
  • Στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία.
  • Στη δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.