Νομοθεσία & Έγγραφα

Νομοθεσία & Έγγραφα

  1. Νόμος 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 4)
  2. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄854/30-3-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
  3. 6896/05-12-2016 Απόφαση Περιφέρειας Κρήτης περί Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά» στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
  4. 433/2016 απόφαση ΔΣ Δήμου Πλατανιά με τίτλο «Αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020” – Έγκριση Υλοποίησης της Πράξης με ‘Ίδια Μέσα – Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ για υλοποίηση της Πράξης με ίδια μέσα».
  5. Νόμος 4445/2016 (ΦΕΚ 22Α) “Κέντρα Κοινότητας” (Άρθρο 16).
  6. Δ25/22052/25/24.05.2017 (ΦΕΚ 1801Β) Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας