Πρόσληψη 12 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την B΄ Περίοδο, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων {δέκα (10) άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και δύο (2) άτομα μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο} για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι 30.11.2019, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ.73134, Χανιά, απευθύνοντάς την στην: ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40186, 28213-40283, 28213-40137).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από: Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 μέχρι και Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.