Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα:

  • 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου –φορτηγού -με κάρταψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα φορτωτή)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών φορτηγών (ανοικτού τύπου)
  • 6 άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Πλατανιά, Γεράνι – Χανίων Τ.Κ. 73014, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Ανδρεαδάκη Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40016).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.