Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πλατανιά και συγκεκριμένα:

  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ 29 Οδηγός (απορριμματοφόρου-φορτηγού με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος έργου (διαμορφωτήρα γαιών)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος έργου (προωθητήρα γαιών)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Τ.Κ. 73014 Γεράνι Χανίων, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Ανδρεαδάκη Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2821340016).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.