ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών
Σεπτεμβρίου 2017 – Απριλίου 2018
και Κανόνες Επιλογής, Τοποθέτησης και Ανάθεσης Μονάδων Ερευνών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στo πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας, της
αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των στατιστικών εργασιών και δίνοντας
μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των λειτουργιών της με βάση ένα σύστημα κανόνων
διαφάνειας, αμεροληψίας και αξιοκρατικών κριτηρίων, εφαρμόζει καινοτόμες
διαδικασίες για την επιλογή, κατάταξη και ανάθεση μονάδων ερευνών στους Ιδιώτες
Συνεργάτες (ΙΣ), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε
δεκάδες στατιστικές έρευνες ετησίως….

Πατήστε εδώ για ανοίξετε το αρχείο της πρόσκλησης