Έως την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά”

Θέμα: “Έως την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου Πλατανιά”

Έως και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες-κάτοικοι Δήμου Πλατανιά θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους -επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά- για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής ειδών πρώτης ανάγκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω, κατά περίπτωση, μπορούν να υποβάλονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν ραντεβού, στις Δημοτικές Ενότητες – Γραφεία πρώην Δήμων (Βουκολιές – 28213 40010, Γεράνι – 28213 40009, Κολυμβάρι – 28213 40100) ενώ για τη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων στο Κέντρο Κοινότητας στον Αλικιανό – 28213 41040, 41033 & 41010.

Οι αιτούντες δεν θα πρέπει να είναι δικαιούχοι άλλων προγραμμάτων Κοινωνικής Παροχής (Ανθρωπιστικής βοήθειας ή Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – δικαιούχοι ΤΕΒΑ) ή να βρίσκονται υπό συνθήκες πολυτελούς διαβίωσης . Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται αυτόματα από τη μοριοδότηση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κριτήρια Επιλογής

Δικαιολογητικά

Εντοπιότητα

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 των δύο τελευταίων ετών (για τους αλλοδαπούς απαιτούνται εκκαθαριστικά σημειώματα των πέντε τελευταίων ετών) ή και αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα πιστοποιείται η διεύθυνση της κατοικίας του.
 • Άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς).

Οικονομική Κατάσταση Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα (για όλα τα ενήλικα μέλη που ζουν μαζί στο νοικοκυριό)

 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (τελευταίου έτους).
 • Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση)
 • Φωτοτυπία Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).

Οικογενειακή Κατάσταση

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας σε ισχύ ή Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) μέλους/ών του νοικοκυριού.
 • Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας από τη Σχολή Φοίτησης (για φοιτητές).
 • Βεβαίωση από το Στρατό (για φαντάρους).
 • Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή εξατομικευμένη έκθεση κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία με την οποία πιστοποιείται ότι το άτομο ανήκει στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ή βεβαιώνει την ειδική κατάσταση και τις συνθήκες/δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας.
 • Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (επίσημα μεταφρασμένο) από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.)
 • Ε1 ή εξατομικευμένη έκθεση κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία με την οποία πιστοποιείται η μοναχικότητα/αδυναμία εξυπηρέτησης ηλικιωμένου.

Συνθήκες διαμονής ατόμου/οικογένειας

 • Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κύριας κατοικίας.
 • Αντίγραφο Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, εντός του τελευταίου τριμήνου.

Ανεργία

 • Βεβαίωση τρέχουσας κατάστασης ανεργίας (ΟΑΕΔ) ατόμου (ωφελούμενου ή προστατευόμενου μέλους) σε ισχύ*. *Οι βεβαιώσεις παρέχονται μέσω διαδικτύου, μέσω ΚΕΠ και μέσω των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.