ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ο Δήμος Κισσάμου ύστερα από την υπ’ αριθ. 210/15-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών (3) ατόμων, βάσει του άρ. 206 του ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Υδροάρδευσης. Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ