ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου με δύο ανακοινώσεις ενημερώνει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα:

  • 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων και 1 άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Παλαιόχωρα Ν. Χανίων Τ.Κ. 730 01, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Βίκυς Μαλαξιανάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28233-40315, 28233-40314).