Πρόσληψη 8 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων στα Καλουδιανά

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προκήρυξε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών:

  • Μία (1) θέση ΠΕ Αρχαιολόγος
  • Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
  • Μία (1) θέση ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων
  • Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Στοά Βαρδινογιάννη 4ος όροφος,
Τ.Κ. 73134
Χανιά,
απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων υπόψιν κ. Βασίλειου Κώτσου (τηλ. επικοινωνίας: 2821044418-2821094487), από 15.12.2017 έως 21.12.2017
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση και ο πίνακας με τις ειδικότητες εδω.