Πρόσληψη 30 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο  Δήμο Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 10 άτομα ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 20 άτομα ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την  Δευτέρα 13/7/2020 έως και την Τρίτη 22/7/2020, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (t-adynamiko@chania.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας: Δήμος Χανίων Κριάρη 40, ΤΚ 73132.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.