ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ο δήμος Κισσάμου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 έως την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, στο ∆ηµαρχείο Κισσάµου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

1. Αριθµός θέσεων

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 34/13-2-2019 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής:

Α. Υδρονοµείς οκτώ (8) άτοµα

 

2. Αρδευτική περίοδος
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν 34/13-2-2019 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 1/5/2019 έως 31/10/2019.

3. Απαιτούµενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούµενα Αρνητικά Προσόντα

∆εν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς:

α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

∆εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιµώνται όµως µεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάµεις και εκ τούτων οι έχοντες µάχιµο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής µετά του εχθρού.

 

5. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισµό επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό του οικείου δηµάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου των υποψηφίων, εκδιδόµενο ένα µήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισµό.

Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όµως ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισµού προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.

Η προθεσµία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού.

8. Εκλογή υδρονοµικών οργάνων

Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

9. Αναδιορισµός

Τα υδρονοµικά όργανα διορίζονται µόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίµως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από τον αγρονόµο και για την επόµενη ή τις επόµενες αρδευτικές περιόδους, µετά από πρόταση του δηµοτικού συµβουλίου.

 

10. Καθήκοντα Υδρονοµέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισµός, κατά τα κρατούντα έθιµα και την καθιερωµένη σειράν αρδεύσεως).

β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο,αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων.

στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις τον αρµόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις µικράν από τούτων απόσταση κειµένων αγροτικών κτηµάτων, δι’ ά κέκτηνται αρµοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

11. ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κισσάµου.

12. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες παρέχονται από το ∆ήµο Κισσάµου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη διεύθυνση: Κίσσαµος Χανίων, τηλέφωνο 28223-40210, Πληροφορίες: Γαµπά Μαγδαληνή.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.