Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Κισσάμου

Ο ∆ήμος Κισσάμου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 6 μηνών), συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από θεομηνίες, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

  • 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Γεωλόγων- Γεωτεχνικών
  • 1 άτομο ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήμου Κισσάμου (∆/νση: Πολεμιστών 1941, τηλ: 2822340210) από την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 έως την ∆ευτέρα 1 Απριλίου 2019. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Ανθρώπινου ∆υναμικού & ∆ιοικητικής Μέριμνας, Γαμπά Μαγδαληνή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.